درباره مهد نیکو

فعالیت های نیکو مهد مبتنی بر مراقبت و حمایت از رشد و تکامل همه جانبه کودکان با تاکید بر پرورش خلاقیت و از طریق بازی انجام می پذیرد ، فعالیت های نیکو مهد از حوزه آموزش مونته سوری ، والدروف ، مهارت های عملی زندگی ، حواس پنجگانه ، زبان و ادبیات ، ریاضیات ، مبانی موسیقی ، هنر ، جغرافی ، فرهنگ ملل ، طبیعت شناسی می باشد و از جهت پرورش هوشی ابعاد 9 گانه هوش گاردنر سر لوحه فعالیت های نیکو مهد می باشد.

نیکو مهد تمایزی دارد که در کودک شما ایجاد تفاوت می کند

Leave a comment