نمایی از کلاس منجم کوچولو پیش ۱

🔥نمایی متفاوت از کلاسی متفاوت

🧐نمایی از کلاس منجم کوچولو پیش ۱

🌹 تشکر از مربی مهربون ویس جون

☀️بچه های گلم مث کره زمین حالت دایره شدن و چرخیدن و با حرکت کره زمین و مفهوم روز و شب آشنا شدن

Leave a comment