نمایی از کلاس مونته سوری پیش ۲

💥نمایی از کلاس متفاوت

💢 #مونته_سوری

🌀با هدف آشنایی مفاهیم تشابه و تفاوت و آموزش مفاهیم اعداد ۱تا۴

🔅سارا جون و سمیه جون پیش ۲

Leave a comment