نمایی از کلاس مونته سوری پیش ۱

💥نمایی از کلاس متفاوت

💢 #مونته_سوری

🌀با هدف آشنایی مفاهیم تشابه و تفاوت و آموزش مفاهیم اعداد ۱تا۳

🔅فهمیه جون و سوسن جون پیش ۱

Leave a comment