واحد کار ریاضی پیش ۲

نمایی از اجرا و تمرین واحد کار ریاضی پیش ۲ سارا جون با هدف آشنایی با شکل و مفهوم عدد۱

مدیر
Author:

مهدنیکو یک مهد متفاوت

یک نظر بنویسید: