واحد کار ریاضی پیش ۲

نمایی از اجرا و تمرین واحد کار ریاضی پیش ۲ سارا جون با هدف آشنایی با شکل و مفهوم عدد۱

Leave a comment