🌀 بازی خلاقیت

💥نمایی از کلاس علمی

🌀 بازی خلاقیت

⭕️ با هدف تقویت مهارتهای حسی و حرکتی دست دقت و تمرکز و توجه هر چه بیشتر و بهتر هماهنگی چشم و دست

Leave a comment